– Viện Đào tạo chất lượng cao thông tin đến các sinh viên đạt “Danh hiệu thi đua” và “Danh hiệu sinh viên 5 tốt” về việc nhận Giấy công nhận Danh hiệu (Có danh sách sinh viên đạt danh hiệu kèm theo các Quyết định dưới đây);

– Việc nhận các loại Giấy công nhận Danh hiệu như sau:

+ Nhận Giấy công nhận “Danh hiệu sinh viên 5 tốt”: nhận theo cá nhận;

+ Nhận Giấy công nhận “Danh hiệu thi đua”: nhận theo lớp, đại diện Ban cán sự lớp nhận.

– Thời gian nhận Giấy công nhận danh hiệu: từ lúc thông tin đến sinh viên trên trang tin điện tử cho đến hết ngày 14/04/2022.

– Nơi nhận Giấy công nhận danh hiệu: Văn phòng Viện Đào tạo chất lượng cao (P. C201).