Đối tượng: những sinh viên nhận được tin nhắn điện thoại  phải bổ sung địa chỉ thường trú theo CCCD để làm thẻ BHYT 2023. Hạn chót bổ sung: 09/12/2023

Bước 1: Tìm dòng địa chỉ trong bảng Excel khớp với địa chỉ trên CCCD

Bước 2: Copy dòng địa chỉ đã tìm được bên trên điền vào ô ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ TRONG CCCD và cập nhật đầy đủ các thông tin khác trong link sau: https://forms.gle/YLpVts5e1qztpuNUA