DANH SÁCH CÁC LỚP KHÓA LUẬN – HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2023-2024
CỦA VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

STT Chuyên ngành Mã học phần Tên học phần GVHD
1 Vận hành khai thác máy tàu thủy 0104021031 Luận văn tốt nghiệp SV xem tại đây
2 Cơ khí ô tô 0104086024 Luận văn tốt nghiệp Sv xem tại đây
3 Kinh tế vận tải biển 0104414025 Luận văn tốt nghiệp Sv xem tại đây
0104414028
010441202501 Chuyên đề tốt nghiệp SV xem tại đây
4 Kinh tế xây dựng 0104415029 Luận văn tốt nghiệp SV Xem tại đây
0104415028 Làm Luận văn/Thi tốt nghiệp
5 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 0104416018 Luận văn tốt nghiệp Sv xem tại đây
104416024 Chuyên đề tốt nghiệp SV xem tại đây
6 Điều khiển tàu biển 0104012111 Luận văn, Thi tốt nghiệp Xem tại đây
7 Điện tử viễn thông 0104032130 Luận văn tốt nghiệp SV xem tại tây
8 Tự động hóa công nghiệp 0104033123 Luận văn tốt nghiệp Thầy Trần Quang Vinh
Điện thoại: 0909171850
9 Xây dựng Cầu Đường 0104094151 Làm Luận văn/Thi tốt nghiệp SV xem tại đây
0104094252 Đồ án tốt nghiệp
10 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 0104099150 Đồ án tốt nghiệp
0104099220
0104099221

Các lớp đã có GVHD, SV liên hệ GV để được hướng dẫn

Các lớp chưa có GVHD, sinh viên theo dõi để cập nhật