DANH SÁCH LỚP TTTN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024
CỦA VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

STT Tên học phần Mã học phần Tên môn học GVHD Ghi chú
1 Xây dựng Cầu Đường 0104094241 Thực tập tốt nghiệp Sv xen tại đây
2 Công nghệ thông tin 0104126000 Thực tập tốt nghiệp Sv xem tại đây
3 Cơ khí ô tô 0104086023 Thực tập tốt nghiệp
4 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 0104099140 Thực tập tốt nghiệp Sv xem tại đây
0104099211 Thực tập tốt nghiệp Sv xem tại đây
5 Điện tử viễn thông 0104032129 Thực tập tốt nghiệp SV xem tại đây
6 Điều khiển tàu biển 0104011234 Thực tập tốt nghiệp Sv xem tại đây
7 Kinh tế vận tải biển 0104414016 Thực tập tốt nghiệp Sv xem tại đây
8 Kinh tế xây dựng 0104415027 Thực tập tốt nghiệp SV xem tại đây
SV xem tại đây
9 Vận hành khai thác máy tàu thủy 0104022119 Thực tập tốt nghiệp SV xem tại đây
10 Quản lý hàng hải 0104015021 Thực tập tốt nghiệp
11 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 0104416016 Thực tập tốt nghiệp Sv xem tại đây Sv TTTN tại Cảng Chu Lai
0104416016 Thực tập tốt nghiệp SV xem tại đây
12 Tự động hóa công nghiệp 0104033122 Thực tập tốt nghiệp

Lưu ý:

– Các lớp đã có GVHD, SV liên hệ GV để được hướng dẫn
– Các lớp chưa có GVHD, sinh viên theo dõi để cập nhật hoặc liên hệ Khoa.