Hiện nay, Viện Đào tạo Chất lượng cao đã xét công nhận hoàn thành môn học Giáo dục thể chất và cập nhật trạng thái hoàn thành môn học trên tài khoản cá nhân của sinh viên (dữ liệu kết quả học tập cập nhật đến hết học kỳ 1 năm học 2023 – 2024).

Trường hợp sinh viên đã đủ điều kiện hoàn thành môn học GDTC nhưng chưa được cập nhật trạng thái hoàn thành trên trang cá nhân thì phản hồi trước 09h00 ngày 11/03/2024 như sau:

  • Địa chỉ phản hồi: Trang hỗ trợ trực tuyến: https://support.ut.edu.vn/
  • Nội dung phản hồi: Kính đề nghị Viện ĐT CLC kiểm dò lại kết quả học tập để SV được xét công nhận hoàn thành môn học giáo dục thể chất. Liệt kê kết quả chi tiết GDTC gồm các thông tin (1) Tên học phần, (2) Điểm, (3) Học kỳ – Năm học

Sinh viên đọc quy định đào tạo giáo dục thể chất tại: https://clc.ut.edu.vn/quy-dinh-dao-tao-giao-duc-the-chat-tu-nam-hoc-2023-2024/

Trân trọng.