Sinh viên cần đánh máy

Thay đổi các nội dung in mờ:

+ Tên đơn

+ Các đơn vị bộ phận liên quan

+ Nơi ký

+ Nội dung cần giải quyết …

Bằng nội dung, tên các bộ phận, đơn vị liên quan tưng ứng:

+ Tên đơn: Đơn xác nhận kết quả học tập, đơn xét tốt nghiệp, đơn đăng ký mở lớp học phần, đơn nhận đồ án tốt nghiệp …

+ Đơn vị giải quyết: Viện trưởng, Bộ phận Đào tạo, Bộ môn A, Khoa A, Bộ phận kế toán, Bộ phận công tác sinh viên …

+ Nơi ký: Là các đơn vị, bộ phận đã kính gửi bên trên.