– Dữ liệu trên đây là điểm Trung bình chung học tập năm học (TBCHT NH) 2020 – 2021 của những sinh viên thuộc diện có điểm đạt điều kiện để xem xét cấp Học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) (>=2.5), điểm TBCHT NH được tính cho những học phần đăng ký học mới trong năm (số tín chỉ và điểm);

– Việc xét cấp HBKKHT được thực hiện theo Thông báo số 210126-18/TB-VCLC ngày  26/01/2021 về việc xét Học bổng khuyến khích học tập và Danh hiệu tập thể năm học 2020 – 2021 và kết luận của Lãnh đạo Viện Đào tạo chất lượng cao;

– Cụ thể tiêu chí xét như sau:

+ Không có điểm F, F+ của bất kỳ học phần nào trong năm học (bao gồm cả F, F+ các học phần GDTC, GDQP – AN, TOEIC); Số tín chỉ và số điểm chỉ tính cho những học phần đăng ký mới trong năm học;

+ Không tính số tín chỉ và điểm của các học phần: GDTC, GDQP – AN, TOEIC;

+ Đối với sinh viên khóa 2020: cấp học bổng theo năm học; số lượng tín chỉ trong năm học (mỗi học kỳ) phải đúng với chương trình đào tạo mà Viện bố trí;

+ Đối với sinh viên khóa 2018, 2019: cấp học bổng theo năm học; số lượng tín chỉ đăng ký mới trong năm học phải >=30 TC và số lượng tín chỉ đăng ký mới mỗi học kỳ >=10 TC (gồm HK1, HK2, HK3);

+ Đối với sinh viên khóa 2016, 2017: cấp học bổng theo học kỳ [được tính cho HK1, HK2 (HK1 và HK2 được tính 01 HK)] khi số lượng tín chỉ đăng ký mới >=15; cấp học bổng theo năm học (được tính cho HK1, HK2, HK3) khi số lượng tín chỉ đăng ký mới >=30 và mỗi học kỳ >=10 TC;

– Việc xét cấp học bổng được xét theo Ngành/Chuyên ngành và có nguồn quỹ riêng; HBKKHT được cấp theo thứ tự mức đạt từ cao xuống thấp (Xuất sắc, giỏi, khá), trong mỗi mức đạt xem xét điểm TBCHT và rèn luyện từ cao xuống thấp (nếu suất cuối cùng mỗi Ngành/Chuyên ngành có số điểm bằng nhau sẽ xem xét lấy sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn);

– Các trường hợp đặc biệt, tùy theo tính chất và quy định sẽ do Lãnh đạo Viện xem xét và quyết định;

– Sinh viên nếu có phản hồi kết quả Dữ liệu điểm, gửi qua kênh Hỗ trợ trực tuyến của Viện (http://support.ut.edu.vn/) với nội dung tiêu đề “Phản hồi dữ liệu điểm xét HBKKHT” trước ngày 23/12/2021. Sau thời gian phản hồi (23/12/2021) Viện sẽ ra Quyết định Cấp học bổng khuyến khích học tập dựa trên kết quả và các tiêu chí. Mọi phản hồi của sinh viên sau thời gian này Viện sẽ không giải quyết.