BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 230 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu về Bầu cử đại biểu Quốc hội

khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

nhiệm kỳ 2016 – 2021

——————–

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-ĐHGTVT ngày 24/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên và người học về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu về Bầu cử năm 2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên và người học Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (ngoại trừ các thành viên trong Ban Giám khảo và Ban biên soạn đề thi).

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Nội dung:

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản có liên quan.

2. Hình thức:

– Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử và Chuyên mục Tuyên giáo của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

– Bộ đề thi gồm 51 câu hỏi trắc nghiệm.

Trong đó: 50 câu hỏi dùng để tính điểm liên quan trực tiếp đến nội dung thi và 01 câu hỏi mang tính chất dự đoán ngẫu nhiên để phân loại trong trường hợp có nhiều thí sinh dự thi cùng mức điểm.

III. CÁCH THỨC THAM GIA

Thí sinh dự thi có thể tham gia và trả lời bộ câu hỏi bằng các cách như sau:

– Chọn các biểu tượng nói về cuộc thi tìm hiểu bầu cử gồm (banner, hình ảnh, thông báo) trên Trang thông tin điện tử và Chuyên mục Tuyên giáo của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể gồm các hình ảnh sau đây:

    hoặc

– Gõ địa chỉ sau trực tiếp vào ô địa chỉ trong các chương trình duyệt web:

http://bit.ly/Thi_tim_hieu_bau_cu_2016

Thí sinh khi tham gia phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

IV. ĐIỂM THI, PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM

1. Điểm thi:

Tổng điểm thi của 50 câu hỏi liên quan đến nội dung thi là 100 điểm. Mỗi câu hỏi trả lời đúng được 02 điểm.

2. Phương pháp tính điểm:

– Tổng điểm của 01 thí sinh dự thi là tổng điểm đạt được từ các câu trả lời đúng trong bài thi của thí sinh đó.

– Nếu có nhiều thí sinh có cùng mức điểm tổng kết thì căn cứ vào câu hỏi dự đoán ngẫu nhiên có trả lời gần nhất với kết quả để xác định thí sinh thắng cuộc.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Các thí sinh đạt giải của cuộc thi sẽ được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường và tiền thưởng như sau:

– 01 giải Nhất                 trị giá 500.000đ

– 02 giải Nhì                   trị giá 300.000đ

– 02 giải Ba                              trị giá 200.000đ

– 05 giải Khuyến khích   trị giá 100.000đ

VI. THỜI GIAN DỰ THI

Từ ngày ban hành thông báo tham gia cuộc thi đến hết ngày 01/5/2016.

Trân trọng./.

Nơi nhận:– Ban quản trị website;

– Các đơn vị thuộc Trường;

– Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng