Khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện công văn số 5126/BGDĐT-GDĐH ngày 08/11/2021 về việc thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo và yêu cầu sinh viên trong đơn vị tích cực tham gia khảo sát theo yêu cầu  của công văn.

Đường link thực hiện khảo sát tại https://www.surveymonkey.com/r/vnastudents

Comments are closed.