NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG KHÓA HỌC SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 2016

NGÀNH:  KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG – CD16CLC

Số buổi  

Thời gian

 

Địa điểm

Nội dung
Buổi 1 Sáng 8h00

13/09/2016

Phòng E206 Phương pháp học tập Đại học
Buổi 2 Sáng 8h00

15/09/2016

Phòng E206 Giới thiệu chương tình đào tạo

Khung chương trình, các ứng dụng và chứng chỉ học

Vị trí công việc trong tương lai

Chuẩn bị kỹ năng mềm khi ra trường

Học Đại học  khác với học Cấp III như thế nào?

Buổi 3 Sáng 8h00

16/09/2016

Phòng E206 Môi trường học tập và hoạt động sinh viên, kỹ năng mềm
Buổi 4 Sáng 8h00

17/09/2016

Phòng E206 Bài kiểm tra cuối khóa