NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG KHÓA HỌC SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 2016

NGÀNH:  KHOA HỌC HÀNG HẢI – HH16CLC

Số buổi  

Thời gian

 

Địa điểm

Nội dung
Buổi 1 Chiều 13h30

09/09/2016

Phòng C206 Môi trường học tập và hoạt động sinh viên, kỹ năng mềm
Buổi 2 Chiều 13h30 13/09/2016 Phòng E206 Giới thiệu chương tình đào tạo

Khung chương trình, các ứng dụng và chứng chỉ học

Vị trí công việc trong tương lai

Chuẩn bị kỹ năng mềm khi ra trường

Học Đại học  khác với học Cấp III như thế nào?

Buổi 3 Sáng 8h00

17/09/2016

Phòng C206B Phương pháp học tập Đại học
Buổi 4 Chiều 13h00

17/09/2016

Phòng C206B Bài kiểm tra cuối khóa