Thời khóa biểu dự kiến đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 -2022. Dành cho khóa 2020 về trước đăng ký học phần.

Khóa 2021 sẽ học theo lịch sắp xếp của viện, được cập nhật sau. Sinh viên khóa cũ có nguyện vọng đăng ký học lại, cải thiện vào các lớp học phần khóa 2021 theo dõi đăng ký tại đợt bổ sung, thời gian đăng ký bắt đầu lúc 11h00 ngày 10/09/2021 đến 09h00 ngày 13/09/2021.

Thời khóa biểu dự kiến :