Sinh viên theo dõi lịch họp thường xuyên tại đây: Lịch họp

Sinh viên tham gia họp sẽ được:

–  Hướng dẫn Lộ trình học tập cụ thể của từng chuyên ngành

– Xem tiến độ học tập năm học 2021 – 2022

– Hướng dẫn Đăng ký học phần

– Biết Điểm tổng kết năm học và số lượng tín chỉ tích lũy được tính đến thời điểm tháng 08 năm 2021

– Tư vấn, hỗ trợ sinh viên có học lực yếu, còn nợ môn

Chú ý:

– Để được xét học bổng, trong một năm học sinh viên phải đăng ký học không ít hơn 30 tín chỉ tích lỹ (không tính học cải thiện, học trả nợ).

– Sinh viên không học đủ số tín chỉ theo quy định tối thiểu 24 TC/năm sẽ bị cảnh báo học vụ.