1. Sinh viên cập nhật đầy đủ các thông tin cá nhân và gia đình

a. Bước 1: Cập nhật thông tin cá nhân và gia đình trên trang sv.ut.edu.vn

b. Bước 2: Kê khai theo link cập nhật thông tin tại đây

2. Người học thuộc đối tượng yêu cầu nhưng không thực hiện cung cấp thông tin sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo Quy chế Công tác sinh viên.

3. Hạn chót chậm nhất 16g30 ngày 31/10/2018.

4. Sau ngày này, Viện sẽ không chứng nhận các giấy tờ cho bất kể sinh viên nào cung cấp thông tin sai lệch hoặc không cập nhật đầy đủ tất cả thông tin trên hệ thống như yêu cầu.