Thông báo: Học kỳ hè năm 2014-2015 Viện có tổ chức cho sinh viên học Tiếng Anh B11 (CX13CLC), B12 (XM12CLC), A22 (CX14CLC & XM12CLC). Một số sinh viên không đạt, đã đăng ký học lại HK1 2015-2016 nhưng chưa đóng phí.

Nay thông báo để sinh viên kiểm tra và hoàn thiện học phí còn nợ cho Viện.