Căn cứ vào:

– Mục số 5 trong thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2

– Mục số 4 trong thông báo Đóng học phần học kỳ 1

Danh sách sinh viên đính kèm dưới đây sẽ bị xử lý học vụ liên quan đến học phí.

Yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra và đóng đầy đủ học phí, hạn chót là thứ 5 (12/01/2017). Sau ngày này, tất cả sinh viên có tên trong danh sách sẽ bị xử lý học vụ như đã thông báo từ trước.