Sinh viên Khóa 2016 cập nhật lịch học lớp “Định hướng khóa học” tại:

Lớp CX16CLC: http://clc.ut.edu.vn/thoi-khoa-bieu-dinh-huong-khoa-hoc-lop-cx16clc/

Lớp CO16CLCA: http://clc.ut.edu.vn/thoi-khoa-bieu-dinh-huong-khoa-hoc-lop-ck16clca/

Lớp CO16CLCB: http://clc.ut.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lop-dinh-huong-khoa-hoc-lop-ck16clcb/

Các lớp khác: Viện IEC sẽ cập nhật lịch học lớp “Định hướng khóa học” sau.

Lưu ý: Ngày 05/09/2016 các lớp không có thời khóa biểu không cần nhập trường. Sinh viên theo dõi, cập nhật và thực hiện đúng Thời khóa biểu đã thông báo.