NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG KHÓA HỌC SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 2016

NGÀNH:  KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CO16CLCB

Số buổi  Thời gian  Địa điểm Nội dung Đơn vị phụ trách
Buổi 1 Sáng 8h0009/09/2016 Phòng C206B Môi trường học tập và hoạt động sinh viên, kỹ năng mềm Nguyễn Thị Thanh Nga (IEC)
Buổi 2 Sáng 8h0014/09/2016 Phòng C206B Giới thiệu chương tình đào tạoKhung chương trình, các ứng dụng và chứng chỉ học

Vị trí công việc trong tương lai

Chuẩn bị kỹ năng mềm khi ra trường

Học Đại học  khác với học Cấp III như thế nào?

Thầy Phan Quang Định
Buổi 3 Sáng 8h0015/09/2016 Phòng C206B Phương pháp học tập Đại học Lê Quang Đức (IEC)
Buổi 4 Chiều 13h3016/09/2016 Phòng C206B Bài kiểm tra cuối khóa Nguyễn Thị Thanh Nga (IEC)