Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 2022 về trước về việc đăng ký bổ sung học phần giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2023 -2024 như sau:

  1. Thời gian đăng ký học phần bổ sung :

Từ 11h00 ngày 08/03/2024 đến 17h00 ngày 09/03/2024

  1. Hình thức đăng ký

Sinh viên đăng ký học phần online tại cổng thông tin sinh viên sv.ut.edu.vn

  1. Chương trình môn học, khối lượng tín chỉ cần đạt được đối với môn học Giáo dục thể chất.

Khối lượng tín chỉ của môn học sinh viên cần phải đạt được là 04 tín chỉ. Sinh viên khóa 2022 về trước tự chọn các học phần có mở lớp trong học kỳ để đảm bảo khối lượng tín chỉ môn học Giáo dục thể chất. Trong quá trình đăng ký học phần nếu có vấn đề vướng mắc sinh viên liên hệ bộ phận Đào tạo – Văn phòng Viện Đào tạo chất lượng cao (A001A) để được xem xét, giải quyết.

Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình chất lượng  cao khóa 2022 về trước được biết và thực hiện thông báo này./.