– Viện Đào tạo chất lượng cao Thông tin tình hình điểm danh sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa đợt 1 năm học 2021 – 2022;

– “Sinh hoạt công dân – sinh viên” là chương trình sinh hoạt và học tập bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Nhà trường; Những sinh viên (03 SV) không tham gia sinh hoạt đợt 1 này phải có trách nhiệm tham gia sinh hoạt đợt 2 vào thời gian tới theo Thông báo được công bố trên trang tin điện tử của Viện Đào tạo chất lượng cao.