Danh sách các lớp TTTNHK1_NH 2023-2024

DANH SÁCH LỚP TTTN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 CỦA VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO STT Chuyên ngành Mã học phần Tên học phần GVHD 1 Vận hành khai thác…