Sinh viên chất lượng cao xem danh sách dự thi theo file đính kèm bên dưới.

– Sinh viên chọn đúng mã học phần dự thi để xem (vd: [010450100101] – kynangmem1.xls – mã hp 010450100101- tên hp Kỹ năng mềm 1)

– Nếu không có tên trong danh sách, liên hệ văn phòng C201 để được giải quyết. Các sinh viên không liên hệ Viện hoặc liên hệ trễ tự chịu mọi trách nhiệm.

– Đối với danh sách thi 2 ca, 1/2 số sinh viên (thuộc DS) dự ca đầu của buổi thi. Nếu số sinh viên trong danh sách dự thi lẻ thì số sinh viên ca thi đầu nhiều hơn ca sau 1 sinh viên (theo số thứ tự liên tiếp).

Xem danh sách dự thi