– Trên đây là Dữ liệu kết quả học tập của sinh viên năm học 2020 – 2021 dùng để xét Danh hiệu thi đua năm học;

– Điều kiện để xét Danh hiệu thi đua năm học 2020 – 2021 như sau:

+ Không có điểm F, F+ của bất kỳ học phần nào trong năm học (bao gồm cả F, F+ các học phần GDTC, GDQP – AN); Số tín chỉ và số điểm chỉ tính cho những học phần đăng ký mới trong năm học;

+ Không tính số tín chỉ và điểm của các học phần: GDTC, GDQP – AN, TOEIC;

+ Số lượng tín chỉ đăng ký mới trong năm học >= 30;

+ Điểm trung bình chung học tập năm học đạt loại khá trở lên (>= 2.5); Điểm rèn luyện năm học đạt loại khá trở lên (>= 65).

– Sinh viên phản hồi dữ liệu kết quả học tập nếu có sai sót về kênh hỗ trợ sinh viên (http://support.ut.edu.vn/) cho bộ phận Công tác sinh viên từ ngày Thông báo đến hết ngày 25/02/2022. Sau thời gian ghi nhận phản hồi, Viện sẽ ra Quyết định công nhận Danh hiệu thi đua năm học 2020 – 2021 và sẽ không giải quyết các phản hồi phát sinh.