Lưu ý: sinh viên lớp QL19CLC và CN19CLC phản hồi và lên Viện xác nhận thông tin tốt nghiệp trong ngày mai từ 7h30 – 16h30 ngày 04/07/2023.

  • Đối với SV không lên ký xác nhận thông tin thì Viện sẽ loại khỏi danh sách TN tháng 6
  • Đối với những sinh viên đã ký xác nhận thông tin hôm trước xem lại kết quả nếu không có vấn đề gì thì viết mail xác nhận đồng ý để Viện ra Quyết định TN