Sinh viên phản hồi tại đây đến 16h30 ngày 15/4/2022

Các lớp chưa nộp hồ sơ đánh giá, liên hệ GVCN kiểm tra và gửi hồ sơ qua tin nội bộ giảng viên đến 16h30 ngày 15/4/2022

Sau thời gian này, kết quả Dự thảo là kết quả chính thức.

Kết quả rèn luyện HK1, 2021-2022 dùng cho xét học bổng HK1, 2021-2022; xét chế độ ưu đãi; xét khen thưởng; được ghi vào phiếu kết quả học tập và tính điểm trung bình rèn luyện cuối khóa khi tốt nghiệp.