– Những sinh viên có tên trong Danh sách kèm theo cung cấp thông tin Tài khoản ngân hàng theo đường Link sau: https://forms.gle/xbV7ZVYwNtrzG3cg6;

– Viện Đào tạo chất lượng cao sẽ chuyển tiền khen thưởng vào tài khoản mà sinh viên cung cấp, mức thưởng đã được cụ thể tại các Quyết định khen thưởng sinh viên đạt thành tích tốt nghiệp; Những Tài khoản cung cấp yêu cầu sinh viên phải đứng tên Chủ tài khoản, Tài khoản không phải do Viện cấp sẽ phải chịu phí chuyển khoản theo quy định;

– Thời gian cung cấp thông tin tính từ lúc đăng Danh sách này đến hết ngày 23/03/2022.