Lưu ý: Sinh viên, cán bộ, GVCN dùng Email trường để vào tải tài liệu liên quan

Lưu ý: Sinh viên, cán bộ, GVCN dùng Email trường để truy cập tài liệu liên quan

1. Thời gian tổ chức:

 • 16/9/2021 – 19/9/2021 : Sinh viên (SV) tự đánh giá rèn luyện trên phiếu
 • 20/9/2021 – 25/9/2021 : Ban cán tổng hợp và GVCN tiến hành họp lớp
 • 27/9/2021 – 01/10/2021 : Các lớp hoàn thành hồ sơ đánh giá và gửi về Viện
 • 04/10/2021 – 23/10/2021 : Viện tổng hợp đánh giá và công bố dự thảo
 • 25/10/2021 – 05/11/2021 : Sinh viên phản hồi, khiếu nại
 • 08/11/2021        : Công bố chính thức kết quả đánh giá rèn luyện

2. Hướng dẫn thực hiện đánh giá: tải hồ sơ đánh giá tại đây

 • Từ ngày 16/9/2021 đến 19/9/2021: Sinh viên xem qui định (Quy dinh chi tiet noi dung DGRL_CLC.docx) và tự đánh giá rèn luyện vào phiếu đánh giá
  • SV phải ghi diễn giải hợp lý với mức điểm mà SV tự đánh giá trong phiếu đánh giá rèn luyện. Phiếu đánh giá được đặt tên theo định dạng (MSSV-LOP-PH.docx, vd: 18H4030001-QL18CLCA-PH.docx).
  • Minh chứng các hoạt động đánh giá phải ghi rõ tên hoạt động, yếu tố nhận dạng sinh viên trong đó, ngày tham gia (chỉ chấp nhận các hoạt động diễn ra từ 01/2/2021 đến 31/8/2021) và hình liên quan. Các minh chứng được đưa vào file đặt tên theo định dạng (MSSV-LOP-MC.pdf, vd: 18H4030001-QL18CLCA-MC.pdf).
  • Sau khi hoàn tất, sinh viên gửi file đánh giá và minh chứng cho ban cán sự lớp.
 • Từ ngày 20/9/2021 đến 25/9/2021: Ban cán sự (BCS) kiểm tra diễn giải trên phiếu, đối sánh minh chứng và điền mức điểm vào cột lớp đánh giá trên phiếu. BCS nhập điểm tổng từng tiêu chí cột lớp đánh giá trên phiếu vào file tổng hợp (LOP-TH.xlsx, vd: QL18CLCA-TH.xlsx) và gửi file kết quả tổng hợp cho GVCN trước khi tiến hành họp lớp trực tuyến. GVCN tự chọn thời gian và tổ chức họp lớp đầy đủ sinh viên với các nội dung:
  • Thông qua kế hoạch thực hiện công tác năm học của lớp
  • Đánh giá ban cán sự lớp
  • Đánh giá rèn luyện học kỳ vừa qua
  • Lưu ý: Ngày họp cần được chụp hình buổi họp lúc đầy đủ nhất, ghi biên bản họp (LOP-BB.docx, vd: QL18CLCA-BB.docx), bản tổng hợp đánh giá (LOP-TH.xlsx, vd: QL18CLCA-TH.xlsx), bản đánh giá ban cán sự (LOP-BCS.docx, vd: QL18CLCA-BCS.docx), link drive chứa toàn bộ phiếu đánh giá và minh chứng của lớp (folder đặt theo tên LOP-HK, vd: QL18CLCA-HK23)
 • Từ ngày 27/9/2021 đến 01/10/2021: Ban cán sự hoàn thiện hồ sơ đánh giá đã được tập thể lớp và GVCN đồng ý (ghi chữ đã ký vào các file), hồ sơ nộp về Viện theo đúng thời hạn (nộp tại đây). Riêng bản tổng hợp đánh giá (LOP-TH.xlsx, vd: QL18CLCA-TH.xlsx), biên bản họp (LOP-BB.docx, vd: QL18CLCA-BB.docx) cần nộp bản cứng có đầy đủ chữ ký (tùy theo tình hình sau dịch bệnh). Kết quả nộp hồ sơ đánh giá cấp lớp BCS xem tại đây.
 • Từ ngày 04/10/2021 đến 23/10/2021: Viện tổng hợp đánh giá và công bố Dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên trước khi ban hành quyết định chính thức
 • Từ ngày 25/10/2021 đến 05/11/2021: Sinh viên và các đơn vị phản hồi, khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung kết quả rèn luyện của sinh viên
 • Sau ngày 05/11/2021: Viện trình Ban Giám hiệu, tham mưu ban hành Quyết định công nhận chính thức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

3. Phối hợp các đơn vị:
Viện Đào tạo chất lượng cao yêu cầu các đơn vị, bộ phận có liên quan phối hợp, hỗ trợ bộ phận Công tác sinh viên của Viện Đào tạo chất lượng cao trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, cụ thể cung cấp các nội dung liên quan trong học kỳ 2&3, năm học 2020-2021 như sau, hạn chót ngày 30/09/2021:

 • Bộ phận Kế toán cung cấp danh sách sinh viên còn nợ học phí
 • Bộ phận Khảo thí cung cấp danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi, cấm thi
 • Bộ phận Đào tạo cung cấp danh sách kết quả học tập của sinh viên HK2&3
 • Bộ phận Nhân chính cung cấp danh sách sinh viên không tham gia BHYT đợt cuối
 • Phòng Khoa học công nghệ, nghiên cứu và phát triển cung cấp danh sách sinh viên có thành tích về nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên
 • Ban quản lý Khu nội trú cung cấp danh sách Tổ tự quản khu nội trú, Lầu trưởng, Lầu phó; danh sách sinh viên vi phạm kỷ luật cấp khu nội trú; danh sách sinh viên có thành tích xuất sắc trong quá trình sinh hoạt, đóng góp cho hoạt động của khu nội trú.
 • Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường, các Liên chi hội, các CLB đội/ nhóm cung cấp danh sách điểm danh các hoạt động sinh viên đã tham gia; danh sách các thành viên và bản đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên kèm theo.
 • Bộ phận Công tác sinh viên có trách nhiệm theo dõi, xác nhận các sinh viên có thành tích hoặc tham gia các hoạt động học thuật, rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Viện Đào tạo chất lượng cao tổ chức; tổng hợp việc theo dõi trừ điểm rèn luyện sinh viên trong học kỳ đối với các trường hợp vi phạm quy định của Nhà trường và của Viện đào tạo chất lượng cao.

BP. CÔNG TÁC SINH VIÊN