TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP HCM
KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức đăng ký chuyên ngành cho khóa 2013

Căn cứ quyết định số 593/QĐ-ĐT (27/5/2014) của trường ĐH GTVT TP HCM về việc ban hành hướng dẫn phân ngành/chuyên ngành đào tạo;
Khoa Công trình Giao thông thông báo đến tất cả sinh viên khóa 2013 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cụ thể như sau:
1/ Số lượng chuyên ngành đăng ký
– Xây dựng Đường bộ                                           1 lớp
– Xây dựng Cầu hầm                                             1 lớp
– Xây dựng Cầu đường                                         1 lớp
– Xây dựng Công trình thủy                                    1 lớp
– Xây dựng Đường sắt – Metro                              1 lớp
– Quy hoạch Giao thông & thiết kế CTGT               1 lớp
Ngoài ra Khoa còn dự kiến mở thêm 01 lớp Xây dựng Cầu đường – hệ Chất lượng cao (CLC).
2/ Đối tượng đăng ký
Tất cả sinh viên được tuyển sinh vào ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông năm 2013 không có thời gian nghỉ học quá 1 học kỳ.
3/ Nội dung, hình thức và thời gian đăng ký
Nội dung đăng ký:
+  Mỗi sinh viên có 5 nguyện vọng (NV) đăng ký là NV1, NV2, NV3, NV4, NV5 tương ứng các chuyên ngành lựa chọn theo thứ tự ưu tiên.
+  Mỗi chuyên ngành sinh viên chỉ được đăng ký 1 loại nguyện vọng, mỗi loại nguyện vọng chỉ được đăng ký ở một chuyên ngành.
Hình thức và thời gian đăng ký:
–   Đăng ký bằng phiếu theo mẫu của Khoa phát
+  Thời gian: sáng ngày 04/8/2015, từ 8h00 – 11h00
+  Địa điểm: cơ sở của trường tại quận 12 (phòng học sẽ được thông báo sau).
–   Đăng ký qua mạng
+  Thời gian từ 8h00 ngày 04/8/2015 đến 18h00 ngày 05/8/2015
+  Cách thức: sinh viên gửi thư kèm file đăng ký (theo mẫu) từ trực tiếp hộp thư nội bộ của sinh viên đăng ký gửi đến địa chỉ hộp thư nội bộ Nguyễn Văn Long thuộc khoa Công trình Giao thông.
Sau khi gửi thư SV cần theo dõi phản hồi xác nhận của khoa. Thư xác nhận thành công từ hộp thư Nguyễn Văn Long của khoa CTGT được xem là đăng ký của sinh viên hợp lệ. Sinh viên cần lưu thư gửi đi và thư xác nhận này để làm cơ sở xem xét về sau.
Khoa không tiếp nhận giải quyết bất kỳ hình thức gửi thư hay đăng ký nào khác ngoài hướng dẫn trên. Đồng thời khoa không giải quyết bất kỳ trường hợp đăng ký hộ nào khác.
4/ Công bố kết quả phân chuyên ngành
Thời gian công bố kết quả xét phân chuyên ngành (dự kiến) vào ngày 10/8/2015.
Thời gian tiếp nhận, giải quyết thắc mắc liên quan đến các sai sót trong việc xét phân chuyên ngành từ ngày 10/8/2015 đến hết ngày 12/8/2015.
5/ Lưu ý:
–  Sinh viên phải ghi rõ và đầy đủ thông tin đăng ký chuyên ngành, đối tương ưu tiên theo thông báo 593/QĐ-ĐT.
–  Ưu tiên xét trước sinh viên có đăng ký vào chuyên ngành Xây dựng Cầu đường – hệ chất lượng cao (CLC). Nếu sinh viên đạt vào nguyện vọng này (hệ CLC) thì sẽ không được xét các nguyện vọng khác.
–  Sáng ngày 04/8/2015 tại cơ sở 3 của trường, cán bộ Khoa sẽ hướng dẫn chi tiết và giải đáp thắc mắc của sinh viên trước khi thực hiện việc đăng ký. Vì vậy sinh viên nên tham gia đăng ký trực tiếp hơn là đăng ký qua mạng.
–  Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký 1 lần. Trường hợp sinh viên đã đăng ký bằng phiếu thì không công nhận kết quả đăng ký qua mạng.
–  Những trường hợp sinh viên không đăng ký, đăng ký không hợp lệ thì phải chịu sự sắp xếp của Khoa.

TRƯỞNG KHOA
(đã ký)
TS. Nguyễn Quốc Hiển

Quyết định Ban hành hướng dẫn phân ngành/chuyên ngành đào tạo