Danh sách sinh viên sau đây sẽ bị xử lý học vụ như sau:

1. Xóa điểm tất cả các môn học đã đăng ký trong năm học 2015-2016, tương đương với số học phần đang nợ học phí.

2. Hủy tất cả các môn học đăng ký trong học kỳ 1 năm học 2015-2016.

3. Cảnh cáo nợ học phí.

4. Các sinh viên trong danh sách này có trách nhiệm hoàn trả học phí còn nợ đến hết tháng 11/2016