– Viện Đào tạo chất lượng cao thông tin đến sinh viên kết quả điểm danh tham gia “Sinh hoạt đầu khóa” năm học 2021 – 2022; Kết quả điểm danh được hiển thị ở 02 cột: cột điểm danh cho Nội dung 1 ( đến 4 và cột điểm danh cho Nội dung 5); Các Nội dung sinh hoạt này nằm trong Thông báo tổ chức “Sinh hoạt công dân đầu khóa” đợt 1 &2 và Thông báo tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa (nội dung 5) được đăng tại trang tin điện tử của Viện;

– Sinh viên có phản hồi về kết quả điểm danh yêu cầu gửi qua kênh hệ thống hỗ trợ của Viện (Support) bắt đầu từ ngày đăng kết quả này đến hết ngày 10/12/2021;

– Sau thời gian phản hồi, Viện sẽ công bố Kết quả điểm danh chính thức; Những sinh viên không tham gia sinh hoạt sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định hiện hành.